Privacyverklaring

La Verte Gites en Chambre d’Hôtes gevestigd  in Villars Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.laverte-dordogne.com
info@laverte-dordogne.com

La Verte
24530 Villars
Frankrijk
0033 553 093 448

Corine Schalij is de Functionaris Gegevensbescherming van La Verte. Zij is te bereiken via info@laverte-dordogne.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

La Verte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aankomstdatum
 • Vertrekdatum

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

La Verte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw reservering en betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • La Verte verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij in nodig hebben om aan onze administratieve verplichtingen te kunnen voldoen waaronder vallen de Franse belastingdienst en het bureau voor toerisme inzake de aangifte van toeristenbelasting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

La Verte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Categorie                     Reden                                       Bewaartermijn

Voor- en achternaam    Verplichting belastingdienst   7 jaar

Geboortedatum              Verplichting belastingdienst   7 jaar

Adresgegevens               Verplichting belastingdienst    7 jaar

Telefoonnummer          Voor contact doeleinden           7 jaar bij geen bezwaar

E-mailadres                   Voor contact doeleinden           7 jaar bij geen bezwaar

Aankomstdatum           Verplichting belastingdienst    7 jaar

Vertrekdatum               Verplichting belastingdienst     7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
La Verte verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

La Verte gebruikt functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Verte en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laverte-dordogne.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. La Verte wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 • La Verte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Onze website maakt gebruik van een veilige SSL-verbinding. (een SSL-verbinding is een gecodeerde verbinding tussen de server (onze website) en de bezoeker.)
 • Onze computers zijn voorzien van wachtwoorden en onze data/backup opslag is voorzien van tweestapsverificatie.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info-laverte-dordogne.com